Administratorem danych osobowych (zg.z Ustawą z 10.05.2018r. o ochr.danych osob. oraz Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.) jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NOWY DWÓR” ul.Zemska 35, 54-438 Wrocław, wpisana do rej.przeds.prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydz.Gosp.KRS pod nr 0000094581, posiadająca REGON:00104032600000 i NIP:8960003639. Powyższe oznacza, iż to Spółdzielnia jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazane Spółdzielni dane osobowe, a także podmiotem, który określa w jaki sposób dane te będą przetwarzane (czyli wykorzystywane).

Spółdzielnia pozyskuje dane osobowe dotyczące m.in. Członków Spółdzielni, osób zajmujących lokale należące do Spółdzielni, pracowników i kontrahentów Spółdzielni (o ile są oni osobami fizycznymi), czy osób zgłaszających się do Spółdzielni z wnioskami bądź skargami. W każdym przypadku Spółdzielnia stara się ograniczać pozyskiwane dane osobowe do niezbędnego minimum, a także przetwarzać te dane wyłącznie w uzasadnionych celach. Jednocześnie podkreślamy, iż przekazane przez Członków Spółdzielni dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących prawach zamieszczono w oknie logowania pod linkiem: RODO

Wgląd w protokoły zarządu, rady nadzorczej oraz uchwał i materiałów na walne zgromadzenie dostępny jest dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu się do konta lokatora.
System Dom 5 — Internetowa Obsługa Kontrahenta
Copyright © 1992-2024 Sacer s.c.