Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”, ul. Zemska 35, 54–438 Wrocław.
Dane osobowe członków Spółdzielni jak i osób niebędących jej członkami przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór” wyłącznie w celach określonych w Statucie Spółdzielni, obowiązujących regulaminach, uchwałach, umowach, przepisach prawa związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz zgodach, jeżeli takie zostały udzielone.
Dane osobowe są przetwarzane w okresie trwania stosunku prawnego lub udzielonej zgody oraz do czasu wygaśnięcia dopuszczalnego okresu przetwarzania, wynikającego z odpowiedniego przepisu prawa.
Członek Spółdzielni, jak i osoba niebędąca jej członkiem ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór” i ich poprawiania, składania wniosków o zmianę ich treści, usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody i wniesienia skargi.
Czynności te można dokonać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.
System Dom 5 — Internetowa Obsługa Kontrahenta
Copyright © 1992-2019 Sacer s.c.